Home / Cơ Khí / Học Cơ khí Bài_58: Tự động hoá Trong sản xuất cơ khí

Học Cơ khí Bài_58: Tự động hoá Trong sản xuất cơ khí

tu-dong-hoa-58

1.1.      Một số khái niệm cơ bản

Trong sản xuất cơ khí, TĐH là mức độ phát triển cao hơn CKH. Có được
sự khác biệt đó là do hình thức điều khiển trong TĐH. Vì vậy, trước khi hiểu
TĐH là gì, cần làm quen một số khái niệm cơ bản liên quan dưới đây

Điêu khiển học là khoa học về sự diều khiển, truyền và xử lý thông tin
trong các hệ thống kỹ thuật và phi kỹ thuật (trong các cơ thể sống,…). Hoặc
rõ hơn là khoa học về điều khiển các hệ thống động phức tạp trong đó
nghiên cứu, ứng dụng các lĩnh vực về công nghệ thông tin, kỹ thuật điều
khiên tự dộng và lý thuyết thuật toán vào việc điều khiển các hệ thống đó.

Điều khiển là sự tác động có mục đích lên đối tượng điều khiển theo một quy luật xác định trước. Cụ thể hơn, điểu khiển là quá trình thu nhận và xử lý thông tin, tác động lên đối tượng điểu khiển để đạt được các kết quả theo mục đích xác định trước.

tu-dong-hoa

Mỗi hệ thống hoặc mỗi phần tử của hệ thống đều chịu tác động của bên ngoài (hoặc giữa các phần tử) gọi là tín hiệu vào hay đầu vào và nhận được đáp ứng từ hệ thống hoặc phần tử đó ra được gọi là đầu ra hay tín hiệu ra. Hệ thống điểu khiển có thể có một hay nhiều tín hiệu vào / ra (hình 0.7).

Hệ thống điều khiển là một tập hợp các thành phần vật lý có mối liên hệ và tác động qua lại với nhau, đế chỉ huy hoặc hiệu chỉnh bản thân (các thành phần vật lý) hoặc một hệ thống khác. Hình 0.8 là ví dụ về hệ điều khiển (kín) động cơ chạy dao máy tiện và một số máy gia công cắt gọt.Tín hiệu vào V- lượng chạy dao (ngang hoặc dọc) yêu cầu. Tín hiệu ra C— lượng chạy dao (ngang hoặc dọc) thực tế. R- Tín hiệu vào chuẩn.

tu-dong-hoa-cong-nghiep

E – Tín hiệu tác động. B – Tín hiệu phản hồi. M – Tín hiệu điều khiên. H – Phần tử phản hồi (cảm biến vị trí). Gv– Phần tử vào chuẩn (hộp chạy dao). G|- Các phần tử điều khiển của bộ điều khiển động cơ. G2– Đối tượng điều khiển, u – Nhiễu (tín hiệu vào không mong muốn), ảnh hướng nhiễu đến giá trị của tín hiệu ra c.V, R, M, c, B, E, Ư – các biến số của hệ. G|, G2, Gv H – các phần tử của hộ.

Tuyến thuận- từ tín hiệu tác động E đến tín hiệu ra c.

Tuyến phản hồi — từ tín hiệu ra c đến tín hiệu phản hồi B.

Phản hồi âm – tại điểm tụ tồn tại phép trừ: E = R – B

Phản hồi dương – tại điểm tụ tồn tại phép cộng: E = R + B

Điểm tụ (bộ so sánh) – biểu diễn thuật toán cộng hoặc trừ, ký hiệu vòng tròn (A). Hai hay nhiều biến vào có thể cộng hoặc trừ tại điểm tụ. Đầu ra điểm tụ là tổng đại số các đầu vào.

Điểm tán – khi cùng một tín hiệu hoặc biến số vào được phân ra nhiều nhánh từ một điểm, điểm đó gọi là điểm tán, ký hiệu nốt tròn đen (D).

Điều chỉnh – là sự tác động vào đối tượng nhằm khới động, duy trì, làm thay đổi hoặc chấm dứt một quá trình hoạt dộng kỹ thuật, công nghệ nào đó.

Về bản chất, điều chỉnh cũng giống điều khiển, nhưng ở phạm vi cụ thể và hẹp hơn.

Tự động hoá (trong sản xuất cơ khí) là quá trình điều khiển tự động các hoạt động sản xuất cơ khí bằng chương trình điều khiển lập trước theo yêu cầu đặt ra. Người thợ không phải trực tiếp can thiệp hay tác động vào các hoạt động đó, mà chỉ cần kiểm tra, giám sát chúng.

TĐH có thể thực hiện từng phần hoặc toàn bộ nguyên công hoặc quá trình sản xuất nào đó.

Tự động hoá từng phần có thê được thực hiện một số thao tác hay bước trong một nguyên công, hoặc một số nguyên công trong một quy trình công nghệ.

Tự động hoá toàn bộ có thể được thực hiện tại một nguyên công, hay cả một quy trình cóng nghệ, hoặc một phân xưởng, thậm chí cả một nhà máy sản xuất cơ khí, khi đó gọi là những dây chuyền sản xuất TĐH.

Việc ứng dụng TĐH từng phần hay toàn bộ tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của nơi sản xuất như: sản lượng, chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm; chất lượng trang thiết bị, máy móc, trình độ tổ chức, quản lý sản xuất,… Có những dây chuyền sản xuất, nhiều khi người ta kết hợp cả CKH và TĐH, thậm chí có cả một sô’ thao tác, công việc lại thực hiện thủ công thì hiệu quả kinh tế đem lại lớn hơn nhiều so với TĐH toàn bộ dây chuyền đó.