Home / Cơ Khí / Học cơ khí_Bài 18: Biến dạng của kim loại khi gia công áp lực

Học cơ khí_Bài 18: Biến dạng của kim loại khi gia công áp lực

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

images

  BIẾN DẠNG CỦA KIM LOẠI KHI GIA CÔNG ÁP Lực

6.2.1.      Khái niêm về biên dang của kim loai và hơp kim

Khi tác dụng ngoại lực lên phôi, tùy cường độ lực, sẽ xuất hiện các khả năng biến dạng sau:

—    Chỉ xuất hiện biến dạng đàn hồi (BDĐH).

—    Xuất hiện BDĐH, rồi đến biến dạng dẻo (BDD).

—    Xuất hiện BDĐH, đến BDD rồi biến dạng phá hủy (BDPH).

Đối với vật liệu kim loại, khái niệm “biến dạng” được hiểu là sự thay đôi hình dạng và kích thước khi chịu tác dụng ngoại lực. Lượng thay dổi

chiều dài (Ac,mm) là một trong số các đại lượng đặc trưng cho biến dạng.

a)       Biến dạng dàn hồi

Biên dạng đàn hồi là biến dạng của kim loại khi chịu tác dụng ngoại lực p đạt đến giới hạn xác định (P^,) hoặc nhỏ hơn, khi thôi tác dụng p thì biến dạng sẽ mất đi, hình dạng, kích thước kim loại trở vé trạng thái ban đầu (A{, = 0). Hình 6.2 mô tả quan hệ giữa p và A£ của mẫu thử. Đoạn thẳng OA ứng với BDĐH tuân theo định luật Húc. Trong BDĐH lực tỷ lệ bậc nhất vói biến dạng, nghĩa là: p= k. ALị, với k là hệ sô’ tỷ lệ, phụ thuộc vào vật liệu kim loại hay hợp kim. BDĐH chỉ xuất hiện khi 0 < p < p^ị.

Untit1led

a)     Biến dạng dẻo

Biến dạng dẻo là biến dạng của kim loại khi chịu tác dụng ngoại lực p nằm trong giới hạn: Plhl < p < Plh2. Khi đó BDD xuất hiện ứng với đoạn ABC (hình 6.2), nếu thôi tác dụng lực, biến dạng không mất đi (Aí= L2 – Lu * 0),

hình dạng và kích thước kim loại giữ nguyên trạng thái như ở thời điểm thôi lác dụng lực (không trở về trạng thái ban đầu). Vì vậy BDD còn gọi là biến dạng “vĩnh cửu”. Như vậy, trong BDD lực không tỷ lộ bậc nhất với biến dạng, mối quan hệ đó được xác định bằng thực nghiệm.

b)     Biến dạng phá hủy

Biến dạng phá huỷ là sự kết thúc của quá trình BDD làm phá hủy mẫu thừ (thắt, đứt,…) khi ngoại lực vượt quá giới hạn P|h2’ lực p không tãng, biến dạng vẫn tãng, dẫn đến phá hủy mẫu (tương ứng với chiều dài mẫu L,).

Chú ý, với mỗi loại vật liệu kim loại hay hợp kim khác nhau, giá trị Plhl, Pu,2 là khác nhau. GCAL đã lợi dụng BDD của kim loại.

Để giải thích bản chất của BDD, có thể dựa vào cấu tạo vật liệu kim loại. Vật liệu kim loại có cấu tạo tinh thể, các tinh thể này là các mạng nguyên tứ, sắp xếp trong không gian theo quy luật nhất dịnh.

 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang