Home / phay 2d mastercam

phay 2d mastercam

Phay mastercam 2d_21.Tạo đường chạy dao 2d

Phần mềm MasterCam cùng cấp 3 module để tạo đường chạy dao: module 2D, module 3D và module đa trục (multi-axis). Module 2D để tạo đường chạy dao gia công chi tiết trên mặt phẳng 2D. Module 3D để tạo đường chạy dao gia công các dạng bề mặt 3D. …

Read More »

Phay mastercam 2d_21. Menu Xform

Phần mềm MasterCAMX cung cấp cho chúng ta các chức năng thường được sử dụng để thay đổi vị trí, định hường, và thay đổi kích thước cua đổi tượng như sau:      Xform Translate trong phần mềm mastercam Xform > Xform translate hoặc chọn biếu tượng: để di …

Read More »

Phay mastercam 2d_20. Nhóm lệnh hiệu chỉnh

Chọn Menu>Edit>trim/break hay chọn biểu tượng  ta có tất cả các lệnh hiệu chỉnh trong phần mềm MasterCam như sau:          Trim và thanh công cụ của Trim phần mềm mastercam Trim giúp ta cắt xén nhiều đối tượng cắt, hoặc kéo dài các đối tượng tại …

Read More »