Home / Tự học autocad mechanical 2014

Tự học autocad mechanical 2014

Tự học autocad mechanical 2014_Tạo chốt côn – Lệnh Taper Pin

Gọi lệnh Taper Pin bằng các cách sau: Command: AmTaperPin2D ¿ Xuất hiện hộp thoại Select a Taper Pin –                        Trên hộp thoại Select a Taper Pin, ta chọn tiêu chuẩn cho chốt, cũng như hình chiếu của chốt. –                        Sau đó thực hiện tương tự như tạo chốt trụ.

Read More »