Home / Tự học autocad mechanical 2014 (page 5)

Tự học autocad mechanical 2014

Tự học autocad mechanical 2014_34.Xóa đối tượng – Lệnh Erase

Đây là lệnh cơ bản nhất trong nhỏm lệnh hiệu chỉnh đối tượng sau khi vẽ. Lệnh này dùng đề xóa hoàn toàn một đối tượng không cần thiết. Gọi lệnh xóa đối tượng bằng các cách sau: Command: E ¿ Select object: –                                 Chọn đối tượng cần xóa Select …

Read More »

Tự học autocad mechanical 2014_28.Chia đối tượng thành các đoạn bằng nhau cho trước – Lệnh Measure

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn… thành các đoạn bằng nhau với kích thước xác định cho trước. Tại vị trí các điểm chia, AutoCAD Mechanical sẽ vẽ các điểm và các điểm này có thể truy bắt bằng lựa chọn Node trong phương thức truy …

Read More »

Tự học autocad mechanical 2014_27.Chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau – Lệnh Devide

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn… thành nhiều đoạn bằng nhau. Tại vị trí các điểm chia, AutoCAD Mechanical sẽ vẽ các điểm và các điểm này có thể truy bắt bằng lựa chọn Node trong phương thức truy bắt điểm (OSNAP) Gọi lệnh Divide bằng …

Read More »