Tự học autocad mechanical 2014_.Tạo đinh tán mũ chìm – Lệnh Countersunk Rivet

Gọi lệnh Plain Rivet bằng các cách sau :

counter1

Command: AmCRivet2D ¿

Xuất hiện hộp thoại Select a Countersunk Rivet

–       Trên hộp thoại Select a Countersunk Rivet, ta chọn tiêu chuẩn cho đinh tán, cũng như hình chiếu của đinh.

–       Sau đó thực hiện tương tự như tạo đinh tán mũ chỏm cầu. Ta có thể có chi tiết như sau:counter2