Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_1.Tạo các chi tiết tiêu chuẩn trong mối ghép ren

Tự học autocad mechanical 2014_1.Tạo các chi tiết tiêu chuẩn trong mối ghép ren

  1. a.            Tạo Bulông/ Vít – Lệnh Screw

Sử dụng lệnh Screw để vẽ vít hoặc bulông từ các chi tiết tiêu chuẩn đã cài đặt.

Gọi lệnh Screw bằng các cách sau:

 

ghepren1

 

 

 

 

Command: AmScrew2D ¿

Xuất hiện hộp thoại Select a Srew

  • Chọn dạng bulông

 

ghepren2

 

 

 

Chọn dạng tiêu chuẩn

ghepren3

 

Chọn hình chiếu đứng/ chiếu cạnh… (Front View/ Side View…)

ghepren4

 

Xuất hiện dòng nhắc

Specify insertion point: (Chọn một điểm để chỉ định điểm chèn)

Specify rotation angle <0>: (Chỉ định góc quay bằng cách sử dụng chuột hoặc nhập giá trị)

Xuất hiện hộp thoại Nominal Diameter ta chọn kích thước bulông => Finish

 

ghepren5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> Xuất hiện dòng nhắc

Drag size: (Nhập giá trị chiều dài bulông)

Sau khi chèn chi tiết và dùng thêm lệnh AmPowerView (Ctrl+Alt+V) để bổ sung thêm hướng chiếu ta, chi tiết có dạng như sau:

 

ghepren6

 

 

  1. b.            Tạo đai ốc – Lệnh Nut

Sử dụng lệnh Nut để vẽ đai ốc từ các chi tiết tiêu chuẩn đã cài đặt. Gọi lệnh Nut bằng các cách sau:

Command: AmNut2D ¿

Xuất hiện hộp thoại Select a Srew

Chọn dạng bulông

ghepren7

 

 

 

 

 

 

 

Chọn dạng tiêu chuẩn:

ghepren8

Chọn hướng chiếu:

 

ghepren9

 

Xuảt hiện dòng  nhắc

Specify insertion point: (Chọn một điểm để chỉ định điểm chèn)

Specify rotation angle <0>: (Chỉ định góc quay bằng cách sử dụng chuột hoặc nhập giá trị)

=> Xuất hiện hộp thoại Nominal Diameter ta chọn kích thước bulông

 

ghepren10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi chèn chi tiết và dùng thêm lệnh AmPowerView (Ctrl+AIt+V) để bổ sung thêm hướng chiếu, chi tiết có dạng như sau:

 

ghepren11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tạo vòng đệm – Lệnh Washer

Sử dụng lệnh Amwasher để chèn vòng đệm từ các chi tiết chuẩn đã cài đặt

 ghepren12

Command: AmWasher2D ¿

Xuất hiện hộp thoại Select a Washer

Chọn dạng vòng đệm.

 

ghepren13

 

Chọn dạng tiêu chuẩn

ghepren14

Chọn hình chiếu đứng, chiếu bằng

 
ghepren16

 

 

 

Sau khi chèn chi tiết và dùng thêm lệnh AmPowerView (Ctrl+Alt+V) để bổ sung thêm hướng chiếu ta, chi tiết có dạng như sau


ghepren17

 

ghepren18

Leave a Reply

Your email address will not be published.