Tự học autocad mechanical 2014_15.Các phương pháp nhập tọa độ điểm

Các lệnh vẽ nhắc chúng ta phải nhập tọa độ các điểm vào trong bản vẽ autocad. Ví dụ khi ta thực hiện lệnh Line xuất hiện các dòng nhắc

“Specify first point:”

“Specify next point or [Undo]: ”

yêu cầu ta nhập tọa độ điểm đầu và điểm cuối vào bản vẽ. Trong bản vẽ 2 chiều (2D) thì ta chỉ cần nhập hoành độ (X) và tung độ (Y)

Có 6 phương pháp nhập tọa độ một điểm vào trong bản vẽ

–          Dùng phím chọn (Pick) của chuột

–          Tọa độ tuyệt đối: Nhập tọa độ tuyệt đối X, Y của vị trí điểm theo gốc tọa độ 0(0,0). (Hình 3.la)

–          Tọa độ cực: Nhập tọa độ cực của điểm (D< a ) theo khoảng cách D từ điểm đang xét đến gốc tọa độ 0(0,0) và góc nghiêng a so với đường chuẩn. (Hình 3.1b)

–          Tọa độ tương đối: Nhập tọa độ của điểm theo điểm cuối cùng nhất xác định trên bản vẽ, tại dòng nhắc ta nhập @x, Y. Dấu @ (At sign) có nghĩa là Last point (điểm cuối cùng nhất mà ta xác định trên bản vẽ)

–          Tọa độ cực tương đối: Tại dòng nhắc ta nhập @D< a, với:

  • D (Distance) là khoảng cách giữa điểm ta cần xác định và điểm xác định cuối cùng nhất (last point) trên bản vẽ.
  • Góc a là góc giữa đường chuẩn và đoạn thẳng nối hai điểm
  • Đường chuẩn là đường thẳng xuất phát tò gốc tọa độ tương đối và nằm theo chiều dương của trục X
  • Góc dương là góc ngược chiều kim đồng hồ, góc âm là góc cùng chiều kim đồng hồ.

–                                     Nhập khoảng cách trực tiếp (Direct distance entry): Nhập khoảng cách tương đối so với điểm cuối cùng nhất, định hướng bằng con trỏ chuột và nhấn Enter.

trochiout