Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_Tạo chốt côn – Lệnh Taper Pin

Tự học autocad mechanical 2014_Tạo chốt côn – Lệnh Taper Pin

Gọi lệnh Taper Pin bằng các cách sau:

chotcon

Command: AmTaperPin2D ¿

Xuất hiện hộp thoại Select a Taper Pin

–                        Trên hộp thoại Select a Taper Pin, ta chọn tiêu chuẩn cho chốt, cũng như hình chiếu của chốt.

–                        Sau đó thực hiện tương tự như tạo chốt trụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.