Home / Tự học Inventor 2014 / Tự học Inventor 2014_Môi trường lắp ráp chi tiết – Assembly.

Tự học Inventor 2014_Môi trường lắp ráp chi tiết – Assembly.

Trong Autodesk Inventor ta có thể tổ chức quá trình thiết kế bằng cách tạo các chi tiết In-place (chi tiết lắp ráp) hoặc chèn các chi tiết có sẵn khi ta tạo lắp ráp.

Lắp ráp  là tập hợp các chi tiết và các cụm lắp. Trong tài liệu này Component kể đến các chi tiết và các cụm lắp.    

Tạo lắp ráp thường là bước cuối cùng của quá trình thiết kế. Khi các chi tiết đơn lẻ đã được kiểm nghiệm về kết cấu. Với Autodesk Inventor chúng ta có thể tạo lắp ráp tại bất kỳ thời diểm nào trong quá trình thiết kế. Nếu chúng ta đang làm việc với một thiết kế mới, ta có thể bắt đầu với một lắp ráp rỗng sau đó tạo các chi tiết để hoàn thành thiết kế. Nếu chúng ta chỉnh sửa một lắp ráp, ta có thể tạo các chi tiết mới để chèn vào lắp ráp sao cho chúng lắp với các chi tiết có sẵn.

Trong lắp ráp thích nghi chúng ta có thể tạo các chi tiết mà nó thích nghi với các chi tiết khác. Ví dụ tạo một miếng đệm, ta định nghĩa nó như là một chi tiết thích nghi, sau đó tạo các ràng buộc giữa các mặt của miếng đệm với các mặt của các chi tiết ghép với nó. Miếng đệm sẽ co dãn để vừa khít với khoảng trống giữa 2 chi tiết.

Các ưu điểm của công nghệ thích nghi:

+ Có thể chèn và thích nghi các chi tiết làm việc trong lắp ráp.

+ Có thể tạo các chi tiết để chèn và thích nghi chúng khi thiết kế.

+ Có thể chỉnh sửa các lắp ráp có các chi tiết thích nghi thay đổi.

Cách thiết kế các chi tiết lắp ráp (In-place):

Khi tạo các chi tiêt lắp ráp chúng ta có thể chọn một mặt trên chi tiết có sẵn làm mặt phác thảo cho chi tiết mới. Chọn mặt lắp ráp hợp lý tạo thuận lợi cho định nghĩa thiết kế.

Chi tiết dẫn xuất là một chi tiết mới mà sử dụng các đặc tính cơ bản của chi tiết có sẵn. Chúng ta có thể chỉnh sửa chi tiết dẫn xuất mà không ảnh hưởng đến chi tiết gốc. Chúng ta có thể cập nhật chi tiết dẫn xuất để cập nhật các thay đổi tạo ra trên chi tiết gốc. Chúng ta có thể phá bỏ liên kết giữa chi tiết dẫn xuất và chi tiết gốc nếu ta không muốn cập nhật chi tiết dẫn xuất dựa trên chi tiết gốc.

Lắp ráp dẫn xuất là một chi tiết mới mà dựa trên lắp ráp có sẵn. Chúng ta có thể nhập các chi tiết trong một lắp ráp thành một thực thể đơn và cũng có thể cắt bỏ một chi tiết từ một chi tiết khác. Kiểu thiết kế mô hình lắp ráp top-down tạo sự trực quan hơn và giúp ta tránh được các lỗi và tiết kiệm thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published.