11.Thiết kế NX_Hướng dẫn sử dụng công cụ xếp dãy đối tượng

Hầu hết các phần mềm cơ khí đều có công cụ xếp dãy đối tượng, giúp bạn sao chép một lúc nhiều đối tượng giống nhau cả 2d và 3d, ở đây phần mềm nx sẽ dùng Associative Copy

Pattern Feature 

Linear: chọn hướng cần pattern. Chọn được theo 2 hướng

thaotacnx9.25

Circular: chọn hướng, tâm

o Count and pitch: điếm số hình pattern và khoảng cách giữa các hình.

o Count and span: điếm số hình pattern và tổng khoảng cách giữa chúng (tự động chia khoảng cách giữa các hình).

o Pitch and span: khoảng cách giữa các hình và tổng khoảng cách giữa chúng.

 List: chọn số lần pattern, chọn giá trị từng lần pattern

 

thaotacnx9.26

 

 

 Chọn Radiate để pattern với các bán kính cách đều nhau.

Polygon: chọn hướng, tâm, số cạnh.

 

1: Số cạnh là 6 và mỗi cạnh là 42: chọn Pitch along Side

3: góc

Chọn Radiate nếu muốn pattern với các đa giác cách đều nhau

 

 thaotacnx9.27

 

Spiral: pattern theo hình xoắn ốc.

Chọn hướng xoắn trái hoặc phải.Chọn tổng số vòng hoặc tổng góc.

Nhập số vòng nếu chọn theo vòng và nhập giá trị góc nếu chọn theo góc.

Nhập bán kính 1 vòng, khoảng cách vị trí trên hình xoắn ốc.

 

 thaotacnx9.28

 

 

Along: pattern theo đường

thaotacnx9.29

 

General: pattern theo các điểm ngẫu nhiên được chọn trên mặt Reference

thaotacnx9.30

 

1: chọn chi tiết và góc tọa độ so với chi tiết.

2,3,4: chọn các gốc tọa độ để pattern