Tự học autocad mechanical 2014_28.Chia đối tượng thành các đoạn bằng nhau cho trước – Lệnh Measure

Tự học autocad mechanical 2014_28.Chia đối tượng thành các đoạn bằng nhau cho trước – Lệnh Measure

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn... thành các đoạn bằng nhau với kích thước xác định cho trước. Tại vị trí các điểm chia, AutoCAD Mechanical

Tự học autocad mechanical 2014_27.Chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau – Lệnh Devide

Tự học autocad mechanical 2014_27.Chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau – Lệnh Devide

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn... thành nhiều đoạn bằng nhau. Tại vị trí các điểm chia, AutoCAD Mechanical sẽ vẽ các điểm và các điểm