Ảnh hưởng của trở kháng

1.Ảnh hưởng của trở kháng vào

 

Cho đến lúc này chúng ta vẫn giả sử nguồn thế ac vào là lý tưởng với trở kháng nội bằng 0. Trong phần này chúng ta sẽ xem xét ảnh hưởng của trở kháng nội của các nguồn thế thực (là các nguồn thế có trở kháng nội khác không).
Trên hình 5-18a, một nguồn thế ac ký hiệu là vin có trở kháng nội Rg. Khi đó có một sụt thế ac ngang qua Rg. Điều này làm cho thế base bé hơn giá trị lý tưởng.

Trở kháng vào của mạch ký hiệu là zin(stage) bằng
zin(stage) = R1 // R2 // r’e
vin = zin(stage) vg / (Rg + zin(stage) ) (5-14)

Phương trình (5-14) có giá trị đối với mọi mạch khuếch đại. Lưu ý rằng nguồn vg là mạnh nếu Rg <0.01 zin(stage)
Phương trình (5-14) cũng cho thấy rằng do Rg mà thế vào mạch khuếch đại bé hơn thế của nguồn cần khuếch đại.