Tự học Inventor 2014_Tạo các hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng và Insometric

Tự học Inventor 2014_Tạo các hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng và Insometric

Để tạo các hình chiếu cho chi tiết, đầu tiên chúng ta đưa chi tiết này vào môi trường Drawing như bước trên, tạo hình chiếu đúng như sau.