Phân tích Abaqus

Sử dụng các module PART, PROPERTY, ASSEMBLY, STEP, INTERACTION, LOAD, MESH, JOB, VISUALYZATION, SKETCH. xử lý thiết

Ansys Fluent

Ansys Fluent: Mô phỏng chuẩn xác các ứng xử dòng chất Newton –  phi Newton, từ