Hướng dẫn gia công iMachining 2D trên Solidcam 2020

Các hoạt động trong ví dụ này minh họa việc sử dụng công nghệ SolidCAM iMachining 2D để gia công chi tiết hiển thị ở trên. Gia công được thực hiện trên Máy CNC 3 trục trong hai thiết lập, sử dụng hai Hệ thống tọa độ SolidCAM.


• Gia công hình dạng bên ngoài (iRough_Outside; iFinish_Outside)
Các hoạt động iMachining này xác định gia công hình dạng bên ngoài của chi tiết. Hai chuỗi được xác định, với chuỗi đầu tiên là ranh giới phôi và chuỗi thứ hai là biên dạng gia công quanh chi tiết. Chuỗi phôi được đánh dấu là mở, trong đó chỉ định công cụ sẽ bắt đầu gia công từ chuỗi đó. Một dao phay ngón Ø12,5 mm (0,5 in) được sử dụng. iRough có một lượng dư 0,25 mm (0,01 in) trên các thành, sau đó được loại bỏ bởi hoạt động của iFinish.
• Thông qua gia công hốc (iRough_ThroughPockets_1; iFinish_ThroughPockets)
Các hoạt động iMachining này xác định gia công của năm vòng tròn thông qua các hốc. Năm chuỗi được xác định, đại diện cho năm hốc. Dao phay ngón Ø12,5 mm (0,5 in) được sử dụng và do các túi được đóng không có dữ liệu trước khi khoan hoặc chuỗi nhập được xác định, công cụ thực hiện việc xoắn ốc để vào hốc.

Xem video hướng dẫn:


• Gia công thô các bề mặt góc cạnh (HSR_R_Rough_Chamfer)
Hoạt động HSR này xác định gia công thô của bốn vát lớn trên sườn của chi tiết. Hai ranh giới được chọn ra khỏi các cạnh tạo nên vát. Dao phay ngón Ø12,5 mm (0,5 in) được sử dụng với Công cụ liên quan được đặt thành Center. Bước ăn dao 1,27 mm (0,05 in) được chỉ định với mức lượng dư 0,13 mm (0,005 in) vẫn còn trên các bề mặt.
• Gia công hốc (iRough_Pockets; iFinish_Pockets)
Các hoạt động iMachining này xác định gia công của hốc mở và bảy hốc kín. Vì tất cả mười hốc có cùng độ sâu, chúng đều có thể được gia công trong một thao tác. Dao phay trụ bull Ø10 mm (0,4063 in) có bán kính góc là 1,6 mm (0,0625 in) được sử dụng. iRough có một lượng dư 0,25 mm (0,01 in) trên các thành, sau đó được loại bỏ bởi hoạt động của iFinish.
• Hoàn tất gia công các bề mặt góc cạnh (HSS_PC_Lin_faces)
Thao tác HSS này xác định gia công hoàn thiện của bốn vát lớn trên sườn của chi tiết. Dao trụ 10 mm (0,4063 in) được sử dụng và chiến lược tuyến tính tạo ra các vết cắt Song song với bước tối đa 0,5 mm (0,02 in). Liên kết tùy chỉnh được sử dụng để cho phép tái định vị ngắn và chuyển tiếp trơn tru khi bắt đầu mỗi lần cắt.
• Gia công lỗ (D_drill)
Hoạt động khoan này xác định việc khoan các lỗ thông qua bề mặt dưới của chi tiết.
• Gia công gờ dưới (iRough_Face_BackLedge)
Hoạt động iMachining này xác định gia công gờ dưới ở mặt dưới của chi tiết. Hai chuỗi được xác định, với chuỗi đầu tiên là ranh giới phôi và chuỗi thứ hai là đáy của bán kính sàn. Sử dụng dao ngón Ø12,5 mm (0,5 in), công cụ bắt đầu gia công từ chuỗi phôi và thu gọn về phía bán kính.
• Cắt vật liệu thừa từ lỗ thông (iRough_back_centerHole)
Hoạt động iMachining này được xác định để loại bỏ vật liệu dư thừa từ trung tâm thông qua lỗ của chi tiết . Vật liệu dư thừa này đã được sử dụng để kẹp trong thiết lập đầu tiên.
• Gia công mặt dưới (iRough_Face_Back_1)
Hoạt động iMachining này xác định gia công mặt dưới ở phía dưới của chi tiết. Sử dụng dao ngón Ø12,5 mm (0,5 in), đường dẫn công cụ xoắn ốc biến hình được thực hiện từ chuỗi mở bên ngoài, thu gọn về phía chuỗi kín bên trong.
• Hoàn thiện bán kính sàn (F_backRadius)
Thao tác Profile này xác định bán kính sàn 6,35 mm (0,25 in) ở mặt dưới của chi tiết. Chuỗi được định nghĩa là cạnh dưới của bán kính. Dao cầu Ø12,5 mm (0,5 in) được sử dụng với phía Công cụ được đặt thành Center. Độ lệch 0,13 mm (0,005 in) vẫn còn trên sàn sau lần vượt qua đầu tiên và sau đó được loại bỏ bằng một lần gia công tinh duy nhất. Một vòng cung 0,25 mm (0,01 in) được sử dụng cho Lead in/out.