Hướng dẫn sử dụng hộp chu trình Cycle Box trên Solidcam 2020

Các chu trình trong ví dụ này minh họa việc sử dụng SolidCAM từ ToolBox để gia công chi tiết bên dưới. Gia công được thực hiện trên CNC 5 trục trong một thiết lập, sử dụng một Hệ thống tọa độ SolidCAM với nhiều vị trí. Các chu trình sau đây được bao gồm nhưng không lúc nào cũng sử dụng hết:


• Gia công khe kín (TBX_CLS_contour6)
Chu trình này cho phép bạn tạo một khe kín với chiều rộng bằng với đường kính dao. Gia công được thực hiện theo cách ngoằn ngoèo; vết cắt cuối cùng là ngang để làm sạch mặt dưới khe.
• Gia công khe cột sống (TBXinksN_contour7)
Trong chu trình này, SolidCAM tự động xác định cột sống của khe và thực hiện gia công theo hình dạng cột sống.
• Gia công bốn nub (TBX_NB_contour8)
Chu trình này cho phép bạn tạo profile của hốc trong khi đảm bảo phần còn lại của vật liệu cố định vào tường bằng những phần nối nhỏ.
• Gia công góc đơn giản (TBX_CRN_contour9)
Chu trình này cho phép bạn tạo một khu vực góc mở với một số vết cắt tương đương với hình dạng đã chọn.
• Gia công nhiều vấu lồi đơn giản (TBX_MBSC_contour11)
Chu trình này cho phép bạn tạo ra một số phần lồi bắt đầu từ một mặt.
Gia công được thực hiện trong một số bù trừ bù tương đương vượt qua song song với hình học khối lồi được chọn.

Video hướng dẫn:


• Gia công khe hở một bên (TBX_OSO_contour25)
Chu trình này cho phép bạn tạo một khe một phía bằng hai chuỗi: chuỗi chính và chuỗi làm việc. Gia công được thực hiện với một đường đi dao xoắn ốc.
• Gia công vòng chữ O (TBX_ORG_contour14)
Chu trình này cho phép bạn đặt các khe máy có hình dạng vòng chữ O. Hình học được định nghĩa là một cặp chuỗi kín, với chuỗi đầu tiên là chuỗi bên ngoài và chuỗi thứ hai là chuỗi bên trong.
• Gia công hốc xoắn ốc (TBXinksK_contour17)
Chu trình này cho phép bạn tạo một đường dẫn công cụ hình xoắn ốc bên trong hốc.
Các đường cắt xoắn ốc được điều khiển bởi các tham số Góc cắt, từ các giá trị tối thiểu đến tối đa.
• Cuộn vào khe mở (TBX_ROS_contour21)
Chu trình này cho phép bạn tạo một khe mở, trong khi lăn vào vật liệu với chuyển động vòng cung, bắt đầu từ tâm khe và chuyển hướng đến các thành bên.
• Cuộn vào khe kín (TBX_RCS_contour22)
Chu trình này cho phép bạn tạo một khe kín, trong khi lăn vào vật liệu với chuyển động vòng cung, bắt đầu từ tâm khe và chuyển hướng đến các thành bên.
• Cắt phần sườn (TBX_RC_contour23)
Chu trình này cho phép bạn tạo một bề mặt trên sườn trong một đường chuyền duy nhất được dịch chuyển từ đường trung tâm theo một giá trị được chỉ định. Đây là một phương pháp an toàn để cắt mặt trên của một thành bên mỏng.
• Gia công thành mỏng (TBX_TWM_contour24)
Chu trình này cho phép bạn gia công các thành bên mỏng bằng cách loại bỏ dần các vật liệu dư thừa từ hai bên thành. Các bước xen kẽ và các chiến lược bước Hỗ trợ được hỗ trợ.
• Gia công góc trụ (TBX_AC_contour26)
Chu trình này cho phép bạn tạo một bề mặt góc cạnh trên đỉnh của hình trụ.
Việc cắt được thực hiện bằng cách cắt song song với Bước xác định.
• Cắt gỗ (TBX_SWC_contour20)
Chu trình này cho phép bạn sử dụng một công cụ Saw đặc biệt để cắt một khối gỗ.
Tham số bước xuống đầu tiên xác định độ sâu cắt trong lần đầu tiên. Vượt qua thứ hai hoàn thành việc cắt ở độ sâu đầy đủ.