PHÂN CỰC EMITTER

1.Phân cực emitter

Trong các mạch khuếch đại chúng ta cần mạch transistor mà điểm Q có khả năng ổn định hay không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của được.

Hình 3-18 cho thấy một mạch phân cực emitter trong đó điện trở đã được chuyển từ mạch base sang mạch emitter. Điểm Q của mạch này rất ổn định. Nó hầu như không thay đổi khi được thay đổi từ 50 đến 150.
Nguồn VBB bây giờ áp trực tiếp vào base. Thế cực E cho bởi phương trình: VE=VBB-VBE    (3-11)
Nếu VBB > 20VBE , gần đúng lý tưởng sẽ cho kết quả chính xác. Nếu VBB < 20VBE , sẽ phải dùng gần đúng bậc 2. Chúng ta hãy tính các thông số của mạch phân cực emitter trên hình 3-19. Vì VBB =5V, chúng ta sẽ dùng xấp xỉ bậc 2. Khi đó: VE = 5V – 0.7V = 4.3V
Dòng emitter bằng: IE = 4.3V/2.2KΩ = 1.95mA
Điều này cũng có nghĩa là IC xấp xỉ 1.95mA.

Dòng IC này sẽ tạo một sụt thế 1.95V trên RC. Do đó thế tại C so với đất bằng: VC = 15V –1.95V = 13.1V
Từ nay trở đi, chúng ta gọi thế của collector so với đất là thế collector. Hiệu điện thế rơi trên transistor bằng
VCE = 13.1V – 4.3 V = 8.8V
Vậy mạch phân cực emitter trên hình 3-19 có điểm Q xác định như sau: IC= 1.95mA và VCE=8.8V
Chúng ta hãy xem mạch chống lại sự thay đổi của hệ số khuếch đại dòng ra sao? Quá trình tính toán để tìm ra điểm Q đã cho thấy điều đó. Thực vậy, để tìm ra điểm Q của mạch phân cực emitter chúng ta đã:

  • Tính thế emitter.
  • Tính dòng emitter.
  • Tìm thế collector.
  • Trừ thế collector cho thế emitter để có được thế VCE.

Trong quá trình tính Q chúng ta không sử dụng được. Điều đó có nghĩa là giá trị được không ảnh hưởng đến giá trị của Q. Trên thực tế chúng ta đã cố định thế emitter và do đó cố định dòng emitter. Vì vậy kết quả lànđiểm Q không thay đổi khi được thay đổi. Một cách chính xác thì được có ảnh hưởng tới điểm Q như phân tích sau đây. Ảnh hưởng của hệ số khuyếch đại dòng được có ảnh hưởng nhỏ lên dòng collector. Dưới mọi điều kiện hoạt động, các dòng trong transistor quan hệ với nhau bởi phương trình: IE=IC+IB  hay IE=IC+IC/dc

Vậy IC =(dc / (dc +1))IE.
Đại lượng dc /(dc +1) gọi là hệ số sai số. Nếu dc =100 thì dòng IC bằng 99% dòng IE . Vậy khi ta nói dòng IC bằng dòng IE thì sai số là 1%.