Phần mềm CorelDraw 8 và các tùy chọn.

CorelDraw 8 là chương trình đồ họa chuyên nghiệp trên nền vector một môi trường làm việc hấp dẫn giúp bạn tạo ra các hình ảnh đồ họa.Bạn khởi động CorelDraw 8 bằng cách:

-Windows start=>Welcome to CorelDraw 8 xuất hiện.

-Một số tùy chon của CorelDraw 8:

+Template : giúp bạn chọn một danh mục các trang bảng mẫu được thiết kế để chọn làm nền cho thiết kế đồ họa.

+CorelTutor : chọn nhiều hạng mục trợ giúp trực tiếp và chỉ dẫn.

+Open Graphic : mở open drawing mở file ảnh trong thư mục.

+New Graphic : tạo ra cửa sổ mới để thiết kế đồ họa.

+Open last Edited : mở file hình ảnh đồ họa sau cùng.

+What’new : liệt kê giải thích các tính năng mới của CorelDraw 8.