Thực hành Solidcam 2020 iMachining 2D

Các chu trình trong ví dụ này minh họa việc sử dụng công nghệ SolidCAM iMachining 2D để gia công chi tiết hiển thị ở trên. Gia công được thực hiện trên Máy CNC 3 trục trong một thiết lập, sử dụng một Hệ thống tọa độ SolidCAM.


• Gia công mặt trên (FM_facemill)
Thao tác phay mặt này xác định gia công của mặt trên của chi tiết. Dao phay mặt Ø100 mm (4 in) được sử dụng với công nghệ mở rộng để loại bỏ 1 mm (0,04 in) vật liệu khỏi mặt trên cùng của phôi.
• Gia công bỏ hốc (iRough_contour7; iRough_contour; iFinish_contour; iFinish_contour7; iRough_contour1; iFinish_contour1)
Các chu trình iMachining này xác định gia công của hốc bán mở.
Một dao phay ngón Ø12 mm (0,4844 in) được sử dụng. Các chu trình của iRough có lượng dư 0,25 mm (0,01 in) trên các thành, sau đó được loại bỏ bởi các chu trình của iFinish.

Video hướng dẫn:


• Gia công hốc (iRough_contour2; iFinish_contour2; iRough_contour3; iFinish_contour3; iRough_contour4; iFinish_contour4)
Các chu trình iMachining này xác định gia công của các hốc bán mở và hai hốc kín. Các chu trình iRough và iFinish đầu tiên có hai hốc bán mở lớn hơn. Cặp chu trình thứ hai và thứ ba là các hốc nửa mở và kín nhỏ hơn. Một Dao ngón Ø12 mm (0,4844 in) được sử dụng. Các chu trình của iRough có lượng dư 0,25 mm (0,01 in) trên các thành, sau đó được loại bỏ bởi các chu trình của iFinish.
• Gia công lỗ (D_drill; D_drill_1; F_contour5)
Các chu trình khoan này xác định khoan tâm và khoan các lỗ nằm ở bề mặt trên của chi tiết. chu trình profile sơ được xác định để gia công tinh các thành của các lỗ.
• Gia công vát (F_contour6 – F_contour12)
Các thao tác Profile này xác định việc gia công vát trên các cạnh của chi tiết bằng cách sử dụng mũi khoan vát Ø6 mm (0,2344 in) và tùy chọn Chamfer.