Tự học autocad mechanical 2014_26.Vẽ đa giác đều – Lệnh Polygon

Polygon là một đa giác đều có thể nội hoặc ngoại tiếp với đường tròn cùng tâm, AutoCAD Mechanical có thể tạo một Polygon có tối thiếu là 3 cạnh và tối đa là 1024 cạnh.

Gọi lệnh Polygon bằng các cách sau:

polygon1

 

Sau khi gọi lệnh Polygon, chương trình yêu cầu chọn tâm và bán kính đường tròn, đây là môt đường tròn ảo làm cơ sở để xác định Polygon.

 

polygon2

 

 

 

 

Mechanical AutoCAD cung cấp cho chúng ta 3 hình thức xác định Polygon: nội tiếp đường tròn (Inscribed in Circle), ngoại tiếp đường tròn (Circumscribe about Circle) và xác định theo cạnh Polygon bằng 2 điểm (Edge).

Command: POL ¿

Enter number of sides <>:

–                               Nhập số cạnh của đa giác Specify center of polygon or [Edge]:

Nhập tọa độ tâm Polygon (tâm đường tròn)

Enter an option [Inscribed in circle/circwnscribed about circle] <c>:

–                               Nhập I  nếu đa giác nội tiếp (bán kính R cho từ tâm ra đến đỉnh đa giác)

–                               Nhập c nếu đa giác ngoại tiếp (bán kính R cho từ tâm ra đến trung điểm cạnh)

Specify radius of circle:

–                               Nhập bán kính vòng tròn ảo

Lựa chọn Edge lệnh Polygon: dùng để vẽ polygon với cạnh được xác định bởi 2 điểm.

Command: POL ¿

Enter number of sides <>: 5 ¿

Nhập số cạnh của da giác :

Specify center of polygon or [Edge]’. E ¿

Chuyển sang chế  độ vẽ theo chiều dài cạnh

Specify first endpoint of edge:

Chọn điểm 1 bất kỳ.

Nhập tọa độ điểm thứ nhất của cạnh

Specify second endpoint of edge: @60,0 ¿

Nhập tọa độ điểm thứ hai của cạnh

 

 

polygon3