Tự học autocad mechanical 2014_28.Chia đối tượng thành các đoạn bằng nhau cho trước – Lệnh Measure

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn… thành các đoạn bằng nhau với kích thước xác định cho trước. Tại vị trí các điểm chia, AutoCAD Mechanical sẽ vẽ các điểm và các điểm này có thể truy bắt bằng lựa chọn Node trong phương thức truy bắt điểm (OSNAP).

Gọi lệnh Measure bằng các cách sau:

mearse1

 

Sau khi gọi lệnh Measure, chương trình yêu cầu ta chọn đối tượng (đối tượng này có thể là đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn, spline, polyline, ellipse…) và sau đó là nhập chiều dài mỗi đoạn.

mearse2

Command: ME ¿

Select object to measure:

–                                Chọn đối tượng cần chia Specify length of segments or [Block]:

–                                Nhập số chiều dài mỗi đoạn (sau khi nhập chiều dài mỗi đoạn, AutoCAD Mechanical sẽ thực hiện ngay việc chia đối tượng)