Tự học autocad mechanical 2014_32.Dựng hình và các lệnh liên quan

Trong phần mềm AutoCAD Mechanical cung cấp cho chúng ta công cụ tạo các đường dựng hình (đường C-Line), từ những đường dựng hình này giúp ta phác thảo và hoàn thiện bản vẽ nhanh chóng và chính xác hơn, đặc biệt là trong việc phác thảo hình chiếu thứ ba.

  1. a.     Tạo C-Line

Trong phần mềm AutoCAD Mechanical các C-line và C-line Circle hỗ trợ chúng ta tạo các hình hình học.

Ta sử dụng lệnh Amconstlines để tạo C-line và C-line Circle. Sau khi tạo các C-line ta sử dụng lệnh Trace Contour để tạo đường viền bằng cách lần dò theo các đường C-line hoặc C-line Circle. Sau khi tạo hình xong ta có thể xóa tất cả C-line bằng lệnh Amearseallcl.

Gọi lệnh C-Line bằng các cách sau:

cline1

 

Khi thực hiện lệnh Draw Construction Line sẽ xuất hiện hộp thoại Construction Lines, trên hộp thoại này bạn chọn dạng đường cần tạo.

cline2

Các dòng nhắc xuất hiện phụ thuộc vào dạng đường đã chọn trên hộp thoại Construction Lines. Các dòng nhắc chính bao gồm:

Second point or Angle (xx/xx/xx…) <30|45|60>:

 (chọn điểm hoặc nhập góc)

Base angle:

(chỉ định điểm để xác định góc cơ sở)

Relative Angle (xx/xx/xx…) or 2nd pointfor relative angle <30|45|60>:

(chọn điểm hoặc nhập giá trị góc)

Select XLINE, RAY or LINE:

(chọn một trong các đối tượng)

[Rotate ray though 180 deg]/ Distance(xx/xx/xx…) or Insertion point
<10|20|30>:

(quay tay một góc 180° hoặc nhập khoảng cách)

Side to offset:

(chọn một điểm để định hướng C-line sắp tạo)

Base point for perpendicular line:

(định một điểm).

Select first line/ Return =Define bi-section points:

(chọn đường thứ nhất và thứ hai của góc hoặc nhấp ENTER để định góc)

❖        Lưu ý:

Angle <30|45|60> có nghĩa là bạn tạo 3 đường C-line tại vị trí
30°, 45° và 60° từ một đường đã chọn hoặc so với đường chuẩn.
Tương tự Distance <10|20|30> có nghĩa là ta có thể vẽ ba đường C-
line tại các khoảng cách 10 đơn vị, 20 đơn vị, 30 đơn vị so với điểm
đã chọn.

Chúng ta có thể vẽ 1, 2, 3 hoặc vài C-line theo các giá trị khoảng
cách hoặc góc định trước. Các khoảng cách và giá trị góc nhập được
ngăn cách bởi dấu “I”

Dưới đây là ý nghĩa các nút chọn trên hộp thoại  Construstion Line

cline3cline4

 

 

 

  1. b.     Rênh Trace Contour

Sau khi tạo các C-line ta sử dụng lệnh Trace Contour để đường viền bằng cách lần dò theo các đường C-line hoặc C-line Cir Sau đó xóa tất cả C-line bằng lệnh Ameraseallcl

Gọi lệnh Trace Contour bằng các cách sau:

cline5

Sau khi gọi rênh Contour Trace, dùng công cụ truy bắt điểm lần lượt chọn các điểm để tạo nên biên dạng đối tượng và kết thúc bằng phím Enter.

 

 

cline6

 

 

Command: Amtrcont ¿

First point, (bắt điểm Pl)

Select next point for line or [Undo/Cìose]<draw ARC>: (bắt điểm P2)

Select next point for line or [Undo/Close] <draw ARC>: (bắt điểm P3)

Select next point for line or [Undo/CJose]<draw ARC>: (bắt điểm P4)

Select next point for line or [Undo/Close] <draw ARC>: (bắt điểm PI)

Select next point for line or [Undo/Close]<draw ARC>: ¿

Select point on arc:¿

  1. c.      Lệnh Erase construstion line (xóa tất cả các đường C-Lỉne)

Sau khi tạo hoàn thành các đối tượng được dựng hình từ C-Line, ta có thể xóa thể xóa hết các đường dựng hình này.

Gọi lệnh Erase construstion line bằng các cách sau.cline7