Tự học autocad mechanical 2014_38.Tách rời đa tuyến thành từng phân đoạn – Lệnh Explore

Gọi lệnh Explode bằng các cách sau:


 phandoan

❖                 Lệnh Explode lần lượt yêu cầu ta chọn các đa tuyến cần tách thành đối tượng đơn

❖                 Nhấn Enter để kết thúc lệnh

Command: X ¿

Select object:

–                Chọn đối tượng là đa tuyến cần tách thành đối tượng đơn Select object:

–                Tiếp tục chọn đa tuyến cần tách hoặc Enter để kết lệnh.