Tự học autocad mechanical 2014_40.Sao chép hình – Lệnh Copy

Lệnh Copy dùng để sao chép (giữ nguyên đối tượng gốc) một hoặc nhiều đối tượng theo phương tịnh tiến đến các vị trí xác định.

chephinh1

Command: CO ¿

Select object:

–                Chọn đối tượng gốc cần sao chép Select object:

–                Chọn tiếp đối tượng cần sao chép hoặc nhấn Enter để kết thúc việc chọn đối tượng.

 

 

chephinh2

Specify base point or [Displaycement/mOde]< Displaycement >:

–                Chọn điểm chuẩn

Specify second point or <use first point as displaycement>:

–                Chọn điểm đến mà các đối tượng mới được sao chép đến so với điểm chuẩn

” Specify second point or [Exit/Undo]< Exit>:

–                Tiếp tục chọn điểm chèn cho các đối tượng mới khác được sao chép đến so với điểm chuẩn hoặc nhấn Enter để kết thúc lệnh.