Tự học autocad mechanical 2014_41.Phép biến đổi tỷ lệ – Lệnh Scale

Lệnh Scale dùng để tăng hoặc giảm kích thước các đối tượng trên bản vẽ theo một tỷ lệ nhất định.

 biendoityle1

       Trong quá trình thực hiện, lệnh Scale yêu cầu ta chọn điểm chuẩn (base point), điểm này là điểm đúng yên khi thay đổi tỷ lệ. Điểm này có thể chọn bất  kì, tuy nhiên để không thay đổi quá lớn đối tượng thường chọn điểm chuẩn ở tâm đối tượng.

 biendoityle2

 

 

 

biendoityle3

Select object:

–                Chọn đối tượng cần thu nhỏ hoặc phóng to Select object:

–                Chọn tiếp đối tượng hoặc nhấn Enter để kết thúc việc chọn đối tượng

Specify base point:

–                Chọn điểm chuẩn (điểm đúng yên khi thay đổi tỷ lệ)

Specify scale factor or [Copy/Reference]<1>:

–                Nhập hệ số tỷ lệ (nếu hệ số này lớn hơn 1 là phóng to và nhỏ hơn 1 là thu nhỏ).

Các lựa chọn lệnh Scale

Copy (C)

Giữ nguyên đối tượng được chọn, đối tượng mới được tạo ra theo tỷ lệ nhập vào.

Specify scale factor or [Copy/Reference] < Ị>: Nhập c ¿

Reference (R)

Lấy tỷ lệ theo chiều dài tham chiếu

Specify scale factor or [Copy/Reference]< 1>: Nhập R ¿

Specify the reference lentgh <l>: Chiều dài tham chiếu, có thể truy bắt 2 điểm.

Specify the new angle </>: Nhập giá trị chiều dài mới.