Tự học autocad mechanical 2014_56.Chèn các chú thích

Các chú thích là các đối tượng được sử dụng để mô tả bản thiết kế như: độ nhám bề mặt, ký hiệu mối ghép hàn… Trong AutoCAD Mechanical có một số tiện ích liên quan đến các dòng chú thích cho chi tiết như:

  • Ghi dòng chú thích bằng lệnh Leader Note (Amnote)
  • Ghi độ nhám bề mặt bằng lệnh Surface Texture (Amsurfsym)
  • Ký hiệu mối hàn bằng lệnh Welding Symbol (Amweldsym)
  • Ký hiệu độ côn, độ dốc bằng lệnh Taper & Slope (Amtapersym)
  • Ký hiệu mặt chuẩn bằng lệnh Datum Identifier (Amdatumid)
  • Ghi dung sai vị trí bằng lệnh Feature Control Frame (Amfrcframe)…

Các lệnh này có thể gọi ra ở Tab Annotate (Ribbon) hoặc Menu Annotate (Classis) hoặc dùng thanh công cụ AmSymbol

chenchuthich1

  1. a.     Lệnh ghi chú thích – leader note

Sử dụng lệnh Amnote để tạo ký hiệu chú thích nhiệt luyện và độ rắn bề mặt cho trục hoặc các chú thích khác

Gọi lệnh bằng cách sau:

 chenchuthich2

 

Lệnh Leader Note yêu cầu ta chọn đối tượng để chú thích, ta có thể chọn trực tiếp rên đối tượng hoặc click chọn một điểm bất  kì trên, màn hình

Ký hiệu về đầu mũi tên và chiều cao chữ được quy định bằng lệnh Options (chương 3 – mục 2.2) trang Am: Standard/ Standard Elements/ Note

 

chenchuthich3

 

Command: Amnote ¿

Select object to attach or [rEorganize/Library]:

–                Chọn đối tượng trên bản vẽ để gắn ký hiệu Specify start point:

–                Chọn điểm bắt đầu cho đường dẫn chú thích Specify next point or [Symbol/startPoint] <Symbol>:

–                Chọn điểm tiếp theo của đường dẫn Specify next point or <Symbol>:

–                Tiếp tục chọn điểm tiếp theo của đường dẫn hoặc Enter để ghi

chú thích.

ð Xuất hiện hộp thoại. Node Symbol

 chenchuthich4

Nhập nội dung chú thích và kết thúc lệnh.

  1. b.     Ghi ký hiệu độ nhám – Lệnh Surface Textur

Sử dụng lệnh Surface Texture để tạo ký hiệu độ nhám rên bề mặt chi tiết Gọi lệnh Surface Texture bằng các cách sau:

  • Ø Lệnh Surface Texture yêu cầu ta chọn đối tượng để chú thích, ta có thể chọn trực tiếp rên đối tượng hoặc click chọn một điểm bất  kì trên màn hình .
  • Ø Ký hiệu về dấu nhám, đầu mũi tên và chiều cao chữ được quy định bằng lệnh Options (chương 3 – mục   2.2) Am: Standard/ Standard Elements/ Surface Texture.

chenchuthich5

 

Command: Amsurfsym ¿

Select object to attach or [rEorganize/Library]:

–                Chọn đối tượng trên bản vẽ để gắn ký hiệu

Specify start point:

–                Chọn điểm bắt đầu cho đường dẫn chú thích Specify next point or [Symbol/startPoint] <Symbol>:

–                Chọn điểm tiếp theo của đường dẫn hoặc Enter để chọn hướng đặt dấu ký hiệu (Select side)

Specify next point or <Symbol>:

Tiếp tục chọn điểm tiếp theo của đường dẫn hoặc Enter để ghi kí hiệu độ nhám.

 chenchuthich6

Nhập ký hiệu độ nhám hoặc các yêu cầu về công nghệ và chọn OK để kết thúc lệnh

chenchuthich7

 

F Các kí hiệu về dung sai hình dáng và vị trí

 

chenchuthich8