Tự học autocad mechanical 2014_58.Các lệnh liên quan đến dạng đường.

  1. a.     Nhập dạng đường vào bản vẽ – Lệnh Line type

Thông thường khi bắt đầu bản vẽ thì trong hộp thoại Layer Properties Manager chỉ có một số dạng đường nhất định. Để gọi những dạng đường từ trong thư viện của AutoCAD Mechanical vào trong bản vẽ hiện hành ta sử dụng theo cách như sau:

Command: Linetype ¿ (LT ¿)

ð Xuất hiện hộp thoại linetype Manager


dangduong1

 

 

Để gọi thêm các dạng đường vào bản vẽ, chọn Load

ð Xuất hiện hộp thoại Line Manager

 

 

dangduong2

 

 

Trên hộp thoại Load or Reload Linetype ta chọn dạng đường cần tải về bản vẽ và chọn OK.

  1. b.     Định tỷ lệ cho dạng đường – Lệnh LTScale.

Các dạng đường không liên tục như: HIDDEN, DASHDOT, CENTER… thông thường có khoảng trổng giữa các đoạn gạch liền. Lệnh LTScale dùng để định tỷ lệ cho dạng đường, nghĩa là định chiều dài cho khoảng trống và gạch liền.

Command: LTScale ¿ (LTS ¿)

LTSCALE Enter new line type scale factor <1.000>:

–                Nhập giá trị tỷ lệ (số dương bất  kì)dangduong3