Tự học autocad mechanical 2014_Tạo chốt tru – Rênh Cylindrical Pin

Gọi lệnh Cylindrical Pin bằng các cách sau:

cyline1

Command: AmCylPin2D ¿

=> Xuất hiện hộp thoại Select a Cylindrical Pin

Chọn dạng tiêu chuẩn chốt:

 

cyline2

 

 

chọn hình chiếu đứng/ hình chiếu cạnh

 

cyline3

 

Xuất hiện dòng nhắc:

Specify insertion point’. (Chọn điểm cuối của chốt P1)

Specify rotation angle <0>: (Chỉ định góc quay của chi tiết P2)

Xuất hiện hộp thoại Nominal Diameter : ta chọn đường kính chốt

ð Finish.

 cyline4

 

ð Xuất hiện dòng nhắc

Drag size: (Nhập giá trị chiều dài sơ bộ của chốt, chọn điểm P3), chiều dài chính thức sẽ được chọn ở hộp thoại Select Part Size

ð
Xuất hiện hộp thoại Select Part Size, ta chọn chỉnh xác kích thước theo tiêu chuẩn chốt  => OK.cyline5

Sau khi chèn đinh tán vào 2 tấm ghép, chi tiết có thể có dạng như sau:

cyline6