Tự học Inventor 2014_Các công cụ tạo ràng buộc lắp ráp chi tiết

Có nhiều cách để di chuyển các thành phần  lắp ráp. Nếu một thành phần  lắp ráp không phải là  cố định hoặc không bị ràng buộc hoàn toàn, ta có thể di chuyển nó trong vùng lắp ráp.

Các ràng buộc sẽ xoá một vài bậc tự do của thành phần lắp ráp này. Có thể dịch chuyển một thành phần lắp ráp theo các bậc tự do còn lại.

Khi một chi tiết hoặc một cụm lắp được cố định nó sẽ được cố định trong hệ toạ độ lắp ráp. Chi tiết cố định này sẽ được mô tả bằng một biểu tượng riêng trên cửa sổ duyệt. Bất kỳ thành phần lắp ráp nào trong một lắp ráp cũng có thể được cố định. Thành phần lắp ráp đầu tiên của lắp ráp được tự động cố định tuy nhiên ta có thể huỷ bỏ trạng thái cố định của nó.

Một thành phần lắp ráp cố định thì không giống như các thành phần lắp ráp ràng buộc khác. Một thành phần lắp ráp cố định được cố định vào hệ trục toạ độ lắp ráp. Một thành phần lắp ráp ràng buộc thì có  quan hệ với các thành phần lắp ráp khác mà định nghĩa vị trí của nó. Đây là sự tác động lẫn nhau giữa các thành phần lắp ráp. Ví dụ nếu ta dùng công cụ Move hoặc Rotate để tạm thời định vị lại một thành phần lắp ráp được ràng buộc khi Update thành phần lắp ráp này sẽ trở lại vị trí ràng buộc của nó.

Khi dịch chuyển một thành phần lắp ráp cố định bằng công cụ Move hoặc Rotate, bất kỳ thành phần lắp ráp nào  mà có ràng buộc tới nó sẽ cùng dịch chuyển tới vị trí mới của thành phần lắp ráp cố định.

Hiển thị các bậc tự do có sẵn:

Kích chuột phải vào chi tiết trong cửa sổ duyệt hoặc cửa sổ đồ hoạ sau đó chọn Properties. Trong hộp hội thoại Properties chọn nút Occurrence, đánh dấu vào hộp kiểm Degrees of Freedom sau đó kích chuột vào OK. Để tắt chế độ hiển thị bậc tự do ta bỏ đánh dấu hộp kiểm trên. Ta cũng có thể sử dụng tuỳ chọn Degrees of Freedom trong menu View.

rangbuocivt1

Thay đổi trạng thái cố định của một thành phần lắp ráp.

Kích chuột phải vào chi tiết trên cửa sổ duyệt sau đó chọn hoặc bỏ đánh dấu vào Grounded. Khi chọn vào Grounded tức chúng ta đã cố định chi tiết này lại, còn bỏ chọn Grounded thì ngược lại.

rangbuocivt2

Các công cụ lắp ráp


rangbuocivt3rangbuocivt4Các công cụ ràng buộc

Để ràng buộc các chi tiết với nhau trong môi trường Assembly, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Constraint    . Lúc này xuất hiện hộp thoại Place Constraint sẽ xuất hiện như sau:

rangbuocivt5

Trong hộp thoại Place Constraint có khá nhiều tab, trong đó tab Assembly chứa các chức năng, công cụ ràng buộc giúp lắp ghép các chi tiết với nhau.

Trong phần Type, chúng ta tìm hiểu đến công cụ Mate như hình.

rangbuocivt6

Chọn vào lệnh Flush trong phần Solution.

rangbuocivt7

Sau đó, bên màn hình đồ họa nhấp chọn vào hai bề mặt như sau, lập tức hai bề mặt này sẽ trùng nhau như hình.

rangbuocivt8

Trong phần Solution, nhấp chọn vào lệnh Mate thay cho lệnh Flush, lúc này hai bề mặt sẽ tiếp xúc nhau như hình.

rangbuocivt27

Vẫn ở tùy chọn cũ là TypeMate và SolutionMate. Nhấp chọn vào hai bề mặt như hình sau.

rangbuocivt10

                      Lúc này hai bề mặt sẽ tiếp xúc với nhau, đồng nghĩa hai chi tiết này đồng tâm như hình.

rangbuocivt11

Nhấp chọn Apply để xác nhận và chọn vào Insert trong phần Type và Mate trong phần Solution.

rangbuocivt12

Bên màn hình đồ họa, chúng ta nhấp chọn vào hai đối tượng như sau.

rangbuocivt13

Lúc này hai chi tiết sẽ được lắp ghép như hình.

rangbuocivt14

Quay trở điểm bắt đầu, chúng ta chọn vào các tùy chọn trong hộp thoại Place Constraint.

rangbuocivt15

Nhấp chọn vào hai đối tượng như sau.

rangbuocivt16

Lúc này hai chi tiết sẽ được lắp ghép như sau.

rangbuocivt17

Sau đó chúng ta tùy chỉnh lại trong phần Solution. Và hai chi tiết sẽ được đổi chiều lắp ghép như hình sau.

rangbuocivt18

Ở trường hợp khác, chúng ta tùy chỉnh hộp thoại Place Constraint như sau.

rangbuocivt19

Chọn vào hai bề mặt như sau.

rangbuocivt20

Lập tức, hai bề mặt sẽ được lắp ghép như hình sau.

rangbuocivt21

Nhập giá trị 45 vào trong phần Angle  . Hai bề mặt sẽ hợp với nhau một góc 450.

 rangbuocivt22

Ở ví dụ khác, chúng ta chọn vào Tangent ở phần Type và Outside ở phần Solution.

rangbuocivt23

Nhấp chọn vào hai bề mặt như sau.

rangbuocivt24

rangbuocivt25

Lúc này hai chi tiết sẽ được lắp ghép theo cách tiếp xúc như hình sau.rangbuocivt26