Tự học Inventor 2014_Khởi tạo môi trường lắp ráp

Sau khi chạy phần mềm Autodesk  Inventor Professional, lúc này giao diện phần mềm sẽ xuất hiện hộp thoại Create New File.

laprapivt1

Nhấp chọn vào Standard.iam như trên hình để vào môi trương lắp ráp chi tiết. Lúc này giao diện làm việc của Inventor sẽ có dạng như sau.

laprapivt2

Nhấp chọn vào lệnh Place như trong hình để đưa các chi tiết vào trong môi trường Assembly.

laprapivt3

Xuất hiện hộp thoại Place Component, ở đây chúng ta chọn đường dẫn tới các chi tiết cần đưa vào môi trường lắp ráp, nhấp chọn các chi tiết này và chọn Open.laprapivt4

Các chi tiết này sẽ được đưa vào môi trường Assembly để bắt đầu cho quá trình ràng buộc và lắp ráp thì một cơ cấu, cụm chi tiết, máy hoàn chỉnh. laprapivt5