Tự học Inventor 2014_Sử dụng thư viện chi tiết tiêu chuẩn

Trong Inventor có một kho thư viện chi tiết tiêu chuẩn không lồ gồm rất nhiều chi tiết khác nhau với tất cả các tiêu chuẩn thông dụng trên toàn thế giới. Để lấy các chi tiêu chuẩn này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Place from Content Center.

tvtieuchuanivt1

Lúc này, hộp thoại Place from Content Center sẽ xuất hiện.

tvtieuchuanivt2

Trong hộp thoại này, có rất nhiều sự lựa chọn cho người dùng, gồm các chi tiết  như: Bolt, Nut, Pin, Washer, Rivet, Shaft, Structural, Tube & Pipe,..v..v..

Trên thanh công cụ của hộp thoại Place from Content Center, nhấp chọn vào biểu tượng lệnh Filter và chọn vào tiêu chuẩn ISO.

tvtieuchuanivt3

Nhấp chọn vào chi tiết cần đưa vào môi trường Assembly, nhấp chọn OK để xác nhận và đóng hộp thoại.

 tvtieuchuanivt4

Ngay lập tức sẽ xuất hiện một hộp thoại mới, chúng ta lựa chọn các thông số kích thước cho chi tiết đã chọn.

tvtieuchuanivt5

Nhấp chọn OK để kết thúc quá trình lựa chọn, trở về màn hình đồ họa chúng ta nhấp chọn vào một nơi bất kỳ để xác định vị trí cho chi tiết vừa chọn.

tvtieuchuanivt6

Tiếp theo, chúng ta sử dụng các công cụ ràng buộc đã nói ở phần trên để lắp ghép chi tiết này vào nhũng chi tiết khác trong môi trường Assembly.

tvtieuchuanivt7