Vùng đối tượng trong PLC S7-300

1.Các vùng nhớ

2.Nhập các hằng số

Các hằng số được viết gồm phần đầu và tham số đi liền nhau ví dụ B#16#1A là số: (viết dạng byte, cơ số 16, giá trị là 1A tương ứng cơ số thập phân là 26).

Các hằng số về thời gian được viết theo các ký hiệu: D (Date) ngày_ H (Hours) giờ_ M (minuter) phút_ S (seconds) giây_ MS (milliseconds) mili giây ví dụ 2D_23H_10M_50S_13MS là: (2 ngày, 23 giờ, 10 phút, 50 giây, 13 mili giây).

Các kiểu viết hằng số được thể hiện trên bảng 7.2:                        Bảng 7.2